Legislatie  
Europa - portalul Uniunii Europene News,
5/10/2002
New product release, Now with more update and more bug fix.

5/10/2002
New product release, Now with more update and more bug fix.

  1. Regulamentul (UE2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețeaeuropeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (Text cu relevanță pentru SEE)


http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0589&qid=1508244360830&from=EN  1. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE)nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor desecuritate socială (Text cu relevanță pentru SEE și Elveția)

http://eurlex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0987&qid=1508244526115&from=EN

Prestaţii de şomaj


În România, instituția care eliberează formularele în materie de şomaj este Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) din raza de domiciliu sau reședință a solicitantului, respectiv Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă, București (AMOFM).


Formulare:

În aplicarea prevederilor referitoare la şomaj ale regulamentelor europene circulă două tipuri de formulare europene:

- documente portabile, care circulă în relaţia institutie – client – institutie.

- SED-uri/documente electronice structurate, care circulă de la instituţie la instituţie, fiind proiectate pentru schimbul electronic de date în domeniul securităţii sociale, dar care circulă deocamdată pe suport de hâtie până când schimbul electronic va deveni funcţional la nivelul statelor membre


Documente portabile:

U1 – certifică perioadele de asigurare care vor fi luate în considerare pentru acordarea prestaţiilor de şomaj (înlocuieste E 301 în circuitul instituţie-client-instituţie)

U2 – certifică perioada în care un şomer îşi menţine dreptul la plata prestaţiilor de şomaj atunci când îşi caută de lucru în alt stat membru (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie)

U3 – menţionează circumstanţele de natură să afecteze dreptul la prestaţii potrivit legislaţiei pe care o aplică instituţia care emite documentul (înlocuieşte parţial E 303 în circuitul instituţie – client – instituţie)


SED-uri

Au fost elaborate pe baza identificării fluxurilor de informaţii care se realizează între instituţiile competente în aplicarea prevederilor noilor regulamente. Fiecărui flux identificat îi corespunde un document prin care se solicită informaţia şi un document prin care se transmite informaţia solicitată.


Conform deciziilor Comisiei Administrative pentru Coordonarea Sistemelor de Securitate Socială, pe perioada de tranziţie la schimbul electronic de date şi informaţii instituţiile competente ale statelor membre pot folosi inclusiv formularele de tip E în aplicarea noilor regulamente. În ceea ce priveşte prestaţiile de şomaj, se pot folosi în continuare formularele E 301 şi E 302.


Prestaţiile de şomaj:

Art. 61 al Regulamentului 883/2004 (Regulamentul de bază – RB) şi articolul 54 (1) al Regulamentului 987/2009 (Regulamentul de aplicare – RA):

Totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de activitate independentă realizate în diferite state membre în vederea stabilirii dreptului şi duratei de acordare a prestaţiilor de şomaj într-un alt stat membru, cu condiţia ca persoana în cauză să fi realizat cel mai recent astfel de perioade în conformitate cu legislaţia în baza căreia se solicită prestaţia.


Certificarea perioadelor de asigurare


Certificarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de activitate independentă realizată într-un stat membru se face de către instituţia competentă în materie de şomaj a acelui stat membru, fie cu documentul portabil U1, care este emis la solicitarea clientului, fie cu SED-ul U002, ca răspuns la solicitarea de tip U001 primită din partea instituţiei competente din statul membru în care este solicitată prestaţia de şomaj.

Perioadele de asigurare pentru şomaj, de muncă sau de activitate independentă realizate potrivit legislaţiei în domeniu din România se certifică de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (agenţii judeţene sau agenţia Municipiului Bucureşti) de care şomerul aparţine cu domiciliul sau reşedinţa.

Pe parcursul perioadei de tranziţie, instituţiile competente pot certifica perioadele de asigurare, de muncă sau de activitate independentă utilizând formularele E 301.


Calcularea cuantumului prestaţiei de şomaj atunci când dreptul la prestaţii este stabilit prin aplicarea principiului totalizării perioadelor de asigurare se va realiza luând în considerare exclusiv salariul sau venitul profesional primit de către persoana în cauză pentru ultima activitate desfăşurată în statul membru în care se solicită prestaţia, chiar şi în cazul în care legislaţia aplicabilă prevede o perioadă de referinţă definită pentru stabilirea bazei de calcul a prestaţiilor. Singura excepţie de la această regulă o reprezintă lucrătorii frontalieri astfel cum sunt definiţi în regulamentul 883/2004 (persoane care lucrează într-un stat membru, dar au reşedinţa în alt stat membru în care se întorc în fiecare zi sau cel puţin o dată pe săptămână) şi lucrătorii frontalieri atipici (persoane care îşi au reşedinţa în alt stat membru decât cel în care îşi desfăşoară activitatea) în cazul cărora cuantumul prestaţiei de şomaj se va stabili prin luarea în considerare a salariului sau venitului profesional primit/realizat de persoana în cauză în statul de activitate.


Documente referitoare la membrii de familie


În aplicarea prevederilor referitoare la membrii de familie ce pot fi luaţi în considerare la stabilirea cuantumului prestaţiei de şomaj, între instituţiile competente circulă sed-ul U005 prin care se solicită informaţiile referitoare la familie şi sed-ul U006 prin care se transmit informaţiile solicitate.

Informaţiile referitoare la membrii de familie cu domiciliul în România ai persoanei care solicită şomaj în alt stat membru se certifică de către agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (agenţii judeţene sau agenţia Municipiului Bucureşti) de care şomerul aparţine cu domiciliul sau reşedinţa.

Pe perioada de tranziţie, instituţiile competente pot continua să emită E 302.


Art. 64 al RB, art. 55 al RA

Menţinerea dreptului la prestaţii de şomaj (exportul prestaţiei de şomaj) pentru şomerii care se deplasează în alt stat membru în vederea căutării unui loc de muncă

Condiţiile în care se autorizează menţinerea dreptului la plata prestaţiei şi cele referitoare la înregistrarea şomerului:

- şomerul trebuie să rămână la dispoziţia instituţiei competente timp de 4 săptamâni de la data deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj

- în termen de 7 zile de la data obţinerii autorizării exportului prestaţiei de şomaj, şomerul trebuie să se înregistreze în evidenţa serviciilor de ocupare din statul în care îşi caută un loc de muncă şi să se supună procedurilor de control pe perioada exportului


- perioada autorizată de „export” este de 3 luni, dar poate fi extinsă de instituţia competentă de la 3 luni la maximum 6 luni. Extinderea perioadei rămâne la aprecierea instituţiei competente

- plata prestaţiei de şomaj va fi efectuată direct de către instituţia competentă, iar monitorizarea situaţiei şomerului şi comunicarea informaţiilor privind înregistrarea, căutarea unui loc de muncă sau faptele de natură să modifice dreptul la prestaţii, constituie responsabilitatea instituţiei din statul în care şomerul s-a deplasat pentru a-şi căuta un loc de muncă


Exportul prestaţiei de şomaj din alt stat membru în România:

Şomerii care îşi exportă prestaţia de şomaj dintr-un alt stat membru în România, se înregistrează la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă (agenţii judeţene sau agenţia Municipiului Bucureşti) de care aparţin cu domiciliul sau reşedinţa pe baza documentul portabil U2 emis de instituţia competentă din statul în care li s-a deschis dreptul la prestaţii. În situaţia în care şomerul care solicită înscrierea ca persoană în căutarea unui loc de muncă potrivit dispoziţiilor art. 64 al Regulamentului 883/2004 nu dispune de portabilul U2, agenţia teritorială va expedia instituţiei competente indicată de client sed-ul U007 în vederea solicitării sed-ului U008 prin care instituţia competentă autorizează exportul prestaţiei de şomaj din statul membru respectiv în România. La primirea documentului U2, agenţiile teritoriale vor confirma înregistrarea prin emiterea sed-ului U009 care va fi transmis instituţiei competente la coordonatele indicate de acestea, respectiv prin e-mail sau fax şi prin poştă.

În cazul în care pe portabilul U2 este bifată rubrica 3.2.1 sau, după caz, sed-ul U008 este însoţit de un sed U012 prin care se solicită raportare lunară privind situaţia şomerului sau daca un astfel de document este transmis ulterior, agenţiile teritoriale vor expedia lunar, pe parcursul perioadei la care şomerul are dreptul la plata prestaţiilor de şomaj exportate, sed-ul U013.

Atunci când, în cadrul controalelor efectuate, agenţia teritorială constată producerea unor fapte de natură să modifice dreptul la prestaţii, va anunţa imediat instituţia competentă cu privire la aceste fapte prin emiterea unui sed U010.

În situaţia în care perioada iniţială pentru care a fost aprobat exportul prestaţiei de şomaj este extinsă de instituţia competentă, agenţia teritorială va primi un U 015 emis de instituţia competentă. De asemenea, dacă intervin fapte din cauza cărora dreptul la prestaţii de şomaj încetează înainte de data menţionată pe portabilul U2 sau sed-ul U008, agenţia teritorială va primi de la instituţia competentă un U016.
Exportul prestaţiei de şomaj din România în alt stat membru:

Atunci când un şomer solicită exportul prestaţiei din România în alt stat membru, agenţiile teritoriale:

- autorizează exportul prestaţiei pentru perioada maximă de 3 luni

- eliberează şomerului documentul portabil U2 pe baza căruia şomerul se va înregistra în evidenţa serviciului de ocupare din statul în care îşi cauta un loc de muncă; portabilul U2 va fi însoţit de o scrisoare adresată instituţiei de înregistrare în care agenţia teritorială menţionează necesitatea primirii în timp util a formularului U009 care confirmă data înregistrării şomerului şi adresa în statul de destinaţie, precum şi a formularului U013, prin care se certifică monitorizarea lunară a şomerului şi comunicarea informaţiilor referitoare la situaţia acestuia

- plata prestaţiei se suspendă începând cu data menţionată la rubrica 2.1 a portabilului U2

- repunerea în plată se va face la primirea sed-ului U009 prin care instituţia din statul în care s-a deplasat şomerul confirmă data înregistrării şomerului; repunerea în plată se face începând cu data menţionată la rubrica 2.1 a portabilului U2 atunci când şomerul se înregistrează cel tarziu la data menţionată la rubrica 2.3 a portabilului U2 sau începând cu data înregistrării atunci când se depăşeşte termenul menţionat la rubrica 2.3 a portabilului U2, dar fără a depăşi termenul limită specificat la rubrica 2.2.1. În situaţia în care şomerul se înregistrează cu întârziere, numărul total de zile menţionat la rubrica 2.2.2 pentru care se autorizează exportul şi plata prestaţiei se diminuează cu numărul de zile de întârziere faţă de data indicată la rubrica 2.3.

- în cazul în care agenţia teritorială nu primeşte sed-ul U009, plata prestaţiei de şomaj nu se efectuează; pe parcursul perioadei autorizate de export, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) în calitate de organism de legătură sau agenţiile teritoriale continuă să facă demersuri pentru contactarea instituţiei la care se presupune că s-a înregistrat şomerul în vederea obţinerii formularului U009 şi, ulterior, a formularelor U013

- în situaţia în care, pe perioada exportului prestaţiei, se produc fapte de natură să modifice dreptul la prestaţii, instituţia la care este înregistrat şomerul trebuie să transmită agenţiei teritoriale sed-ul U010 prin care se comunică circumstanţele constatate. La primirea unui SED U010 şi în raport cu aceste circumstanţe, agenţia teritorială poate decide suspendarea sau încetarea plăţii prestaţiei.

- daca dreptul la prestaţiile de şomaj stabilite conform legislaţiei române nu încetează în perioada de 3 luni pentru care s-a autorizat exportul, şomerul poate solicita prin adresă scrisă agenţiei teritoriale, transmisă prin poştă sau fax (la coordonatele indicate de agenţia teritorială) înainte de data expirării celor 3 luni autorizate iniţial, prelungirea perioadei de export a prestaţiei de şomaj cu o perioadă de până la maximum alte 3 luni. Prelungirea se va acorda pentru perioada maximă prevăzută de până la 3 luni doar dacă dreptul la prestaţiile de şomaj acordate conform legislaţiei române nu încetează înainte de această perioadă. Atunci când se autorizează prelungirea perioadei de export aprobate iniţial, agenţia teritorială emite şi transmite instituţiei de înregistrare U015 prin care se comunică prelungirea perioadei de export.Art. 65 al RB, art. 56 al RA

Şomerii rezidenţi în alt stat membru decât statul competent


Aceste articole vizează în principal:

- lucrătorii frontalieri în sensul definiţiei din RB: persoane care domiciliază într-un stat membru şi care îşi desfăşoară activitatea în alt stat membru de unde se întorc în statul de domiciliu în fiecare zi sau, cel puţin, o dată pe săptămână

- în anumite condiţii, alte categorii de lucrători transfrontalieri care nu corespund definiţiei de mai sus, dar a căror caracteristică este că au domiciliul într-un stat membru şi îşi desfăşoară activitatea în alt stat membru.


Lucrătorii frontalieri:

  • Solicită întotdeauna acordarea prestaţiei de şomaj în statul membru de domiciliu, deşi sunt asiguraţi în sistemul asigurărilor de şomaj din statul membru de angajare, reprezentând o excepţie de la condiţia realizării, înainte de solicitarea prestaţiei, a perioadelor de asigurare, de muncă sau de activitate independentă, potrivit legislaţiei statului membru de domiciliu

  • Se pot înregistra ca persoane în căutarea unui loc de muncă în 2 state membre, statul membru de domiciliu care acordă prestaţia de şomaj şi, suplimentar, statul membru de angajare, situaţie în care rămân prioritare obligaţiile şi activităţile de căutare a unui loc de muncă în statul de domiciliu


Lucrători frontalieri care îşi au domiciliul/reşedinţa în România şi îşi desfăşoară activitatea în alt stat membru


După încetarea activităţii în statul membru de angajare/activitate, lucrătorul frontalier aflat în situaţie de şomaj se adresează agenţiei teritoriale de care aparţine cu domiciliul sau reşedinţa în vederea deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj conform legislaţiei din România. În acest scop, persoana în cauză prezintă agenţiei documentul portabil U1/301 prin care instituţia de asigurări de şomaj din statul de desfăşurare a activităţii certifică perioadele de asigurare realizate conform legislaţiei sale.

În situaţia în care şomerul nu prezintă portabilul U1, agenţia teritorială solicită instituţiei respective eliberarea sed-ului U017 prin care se confirmă stagiul de cotizare realizat în statul de angajare/activitate. Sed-ul U001 poate fi însoţit de un sed U003 pe baza căruia agenţia teritorială solicită eliberarea unui sed U004 prin care se certifică elemente specifice referitoare la salariul/venitul realizat în perioada de desfăşurare activităţii.

Sed-ul U004 poate fi solicitat şi ulterior primirii unui portabil U1 sau sed U017 în cazul în care informaţiile referitoare la salariul/venitul realizat menţionate în aceste documente nu sunt considerate suficiente pentru calculul prestaţiei de şomaj în conformitate cu prevederile legislaţiei române.

Perioadele de asigurare realizate de fostul lucrător frontalier în alt stat membru şi menţionate pe portabilul U1 sau sed-ul U017 vor fi luate în considerare în vederea deschiderii dreptului la prestaţii de şomaj potrivit legislaţiei române fără îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 61 (2) al Regulamentului 883/2004, respectiv fără condiţia realizării perioadelor de asigurare pentru şomaj în România înainte de solicitarea prestaţiilor.

Agenţia teritorială va aproba deschiderea dreptului la prestaţii de şomaj dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de legislaţia română pentru acordarea dreptului.Lucrători frontalieri care îşi au domiciliul/reşedinţa în alt stat membru şi îşi desfăşoară activitatea în România


După încetarea activităţii în România, lucrătorul frontalier aflat în situaţie de şomaj va solicita agenţiei teritoriale documentul portabil U1 prin care se certifică perioadele de asigurare/activitate realizate în România.

Documentul portabil U1 poate fi solicitat de client personal, prin împuternicit sau prin cerere scrisă transmisă agenţiei teritoriale sau ANOFM prin poştă, fax sau e-mail.

Dacă şomerul nu solicită portabilul U1, instituţia competentă din statul în care domiciliază persoana în cauză va transmite agenţiei teritoriale, direct sau prin intermediul ANOFM, sed-ul U001. La primirea sed-ului U001, agenţia teritorială va elibera sed-ul U017 prin care se certifică perioadele de asigurare pentru şomaj realizate potrivit legislaţiei din România. Concomitent sau ulterior primirii sed-ului U001, agenţia teritorială poate primi sed-urile U 003 sau/şi U 005 prin care se solicită informaţii referitoare la salariu şi/sau membri de familie. În funcţie de caz, agenţia teritorială va emite, pe lângă sed-ul U017, sed-ul U004 şi/sau U005. Dacă prin sed-ul U003 instituţia competentă din statul de domiciliu/reşedinţă a şomerului solicită elemente referitoare la salariu/venit care nu pot fi identificate în baza de date a agenţiei sau pe baza documentelor transmise de instituţia competentă, agenţia teritorială poate contacta angajatorul din România în vederea obţinerii informaţiilor necesare şi completării corespunzătoare a sed-ului U004.

Lucrătorul frontalier care are domiciliul în alt stat membru dar şi-a desfăşurat ultima activitate în România se poate înscrie, suplimentar, ca persoana în căutarea unui loc de muncă şi în România.


Pe durata perioadei de tranziţie, perioadele de asigurare pentru şomaj realizate de lucrătorul frontalier se pot certifica şi cu formularul E 301.

 


Portal realizat de Compartimentul Managementul Bazelor de Date din cadrul ANOFM